Nhật Bản là một trong những nước có nền phát triển về công nghệ thông tin mạnh.  Tại các cửa hàng, công ty đều dùng những phần mềm này để phục vụ cho công việc của họ. Vậy, bạn đã biết hết từ vựng tiếng Nhật về chủ đề phần mềm và khoa học máy tính này chưa? Hãy cùng tìm hiểu ngay với mình ở bài viết dưới đây nhé.  

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề: Phần mềm và Khoa học máy tính

機器 /kiki/:Thiết bị

ネットワーク /nettowaku/:Mạng

費用 /hoyou/:Chi phí

ハードウエア /ha-douea/:Phần cứng

運用 /unyou/:Hoạt động

処理 /shori/:Quy trình

修正 /shuusei/:Chỉnh sửa

ソフトウェア /Sofutō~ea/:Phần mềm

設計 /sekkei/:Thiết kế, xây dựng

作成 /sakusei/:Tạo

追加 /tsuika/:Thêm

企画書 /kikakusho/:Tài liệu dự án

デバッグ /debaggu/:gỡ lỗi

ファイル /fairu/:Tệp

出力 /shutsuryoku/:đầu ra

技術 /gijutsu/:Công nghệ

機能 /kinou/:Chức năng

ベータ版 /Bēta-ban/:Phiên bản Beta

開発 /kaihatsu/:Phát triển

開発者 /kaihatsusha/:Nhà phát triển

開発環境 /kaihatsu kankyou/:Môi trường phát triển

利用者 /riyousha/:Người dùng

形式 /keishiki/:Định dạng

データベース /de-tabe-su/:Cơ sở dữ liệu

管理 /kanri/:Quản lý (hệ thống)

実行 /jikko/:Chạy, thực thi

設定 /settei/:Cài đặt

起動 /kidou/:Bắt đầu (khởi động)

検索 /kensaku/:Tìm kiếm

再起動 /saikidou/:Khởi động lại

画面 /gamen/:Màn hình

体験版 /taikenban/: Phiên bản dùng thử

全画面 /zengamen/:Toàn màn hình

企画 /kikaku/:Dự án, kế hoạch

検索 /kensaku/:Tìm

条件 /jouken/:Điều kiện

操作 /sousa/:hành động

保守 /hoshu/:bảo trì

プロジェクト /purojekuto/:Dự án

適用 /tekiyou/:Ứng dụng

納品 /nouhin/:Giao hàng

残業 /zangyou/:Làm thêm giờ

解説書 /kaisetsusho/:Sách hướng dẫn

依存性 /izonsei/:Sự phụ thuộc

仕様書 /shiyousho/:Tài liệu kỹ thuật

コンパイル /konpairu/:Biên dịch

保存 /hozon/:Lưu

再読み込み /saiyomikomi/:Tải lại

継ぎを検索 /sugiwokensaku/:Tìm kiếm thêm

 /hyou/:Bảng

表示 /hyouji/:Lượt xem

無題 /mudai/:Không có tiêu đề

関数 /kansuu/:Hàm

印刷 /insatsu/:In

配列 /hairetsu/:Mảng/ array

拡張子 /kakuchoushi/:Phần mở rộng tệp

改善 /kaizen/:Cải thiện

引数 /hikisuu/:Tham số

規模 /kibo/:Quy mô

終了 /shuuryou/:Bỏ, chấm dứt

情報 /jouhou/:Thông tin

構造 /kouzou/:Cấu trúc

実装 /Jissou/:Triển khai, thực hiện

>>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật chủ đề thời tiết